خرید و قیمت دوربین امنیتی مدار بسته + نصب

فقط کارى که باید انجام گیرد برنامه ریزى و رئیس تکنولوژى هست که در سایه چنین مدیریتى به کارگیرى در شیوه هاى خسا

توسط ISTGAHESHOMAREYEK در 29 اردیبهشت 1401
فقط کارى که باید انجام گیرد برنامه ریزى و رئیس تکنولوژى هست که در سایه چنین مدیریتى به کارگیرى در شیوه هاى خسارت آور و تباهى آفرین مهار گردد. وی همینطور تفسیر داد: در کنار عملیات عمرانی که به جهت اجرای این پروژه انجام خواهد شد، همت بر آن هست تا مزارعی که در اطراف مسجد وجود دارد، محافظت شود و آسیبی به آن ها وارد نگردد؛ چون این مزارع یک عدد از نمادهای معروف هویت مدینة منوره به شمار می روند. در حقیقت، نظریهی انتقادی تکنولوژی را میتوان نظریهای قلمداد کرد که نهایتاً پیوند نظر و کار را رقم می‌زند و از این نظر شایستهی اعتنا و تأمل جدی است. نظریهی ابزاریسازی، از همین بینش سرچشمه میگیرد. علاوه بر سنتی که وی بدان تعلق داراست (مکتب فرانکفورت)، وی از آرای هایدگر، فوکو و جامعهشناسان ساختگرای تکنولوژی1 نیز به شدت بهرهبردهاست (Feenberg 2010: Introduction). مطابق این دیدگاه، تکنولوژی، محل تجمع نظاممند متغیرهای اجتماعی-فرهنگی به شیوهای خاص است؛ متغیرهایی که زمینهی تحقق تاریخی تکنولوژی به صورتهای مختلف را امکانپذیر میسازد (Feenberg 1999: 201). همین معنا از ذات تکنولوژی، حاصل تفکر در باب تکنولوژی، براساس موردتوجه قراردادن توأمان کارکرد و حوزه است؛ و عمده نمایانگر طریقی می باشد که تکنولوژی در ارتفاع زمان، به رخ آنچه میباشد باقی میماند (Glazebrook 2006: 46). در این دیدگاه، ذات، نیکی چه چیزی یک چیز را به صورت ابدی، ثابت نگاه میدارد و خیر آن را در برابر هر دسته تعبیروتفسیر آزاد میگذارد (Ibid). همین اقدام زمان و قابلیت و امکان برد اجرای برنامة جامع ناحیه مرکزی را ارتقا خواهد داد. دقت به تز تعیّن ناقص، وجود اینگونه جانبداری در طراحی تکنیکی را آشکار میکند. آیتم دقت قرار گرفتن جایگزینهایی به جهت کلروفلوروکربنها بهعنوان مادهی خنککنندهی یخچال، پس از اعتراضات حامیان محیطزیست را نمونهای از تأثیر گروههای اجتماعی مختلف در تغییر طراحی تکنیکی میتوان به شمار آورد(Feng and Feenberg 2008: 115) . مسلماً در طراحی یخچال، ضوابط تکنیکی مربوط به این اجزا مورد اعتنا قرار میگیرد؛ چراکه در غیر این صورت، یخچال، کارکرد خرید دستگاه ضبط دوربین مداربسته قابل قبولی نخواهد داشت. باید اعتنا داشت که یک تکنولوژی مشخص، حتی در یک زمانه نیز، در زمینههای اجتماعی متفاوت میتواند به صورتهای مختلف طراحی شود. طراحیهای موفق، اصول تکنیکی را موردتوجه قرار میدهند؛ لکن مورد قضیه آن هست که طراحیهای متمایز میتوانند هدف ها یکسان یا این که شبیه یکدیگر را برآورده سازند بیآنکه عامل تکنیکی قاطعی برای برگزیدن یک طرح بر طرحهای حریف وجود داشته باشد. همین درهمتنیدگی، نیاز به تبیینی مناسب از ماهیت تکنولوژی را که بتواند نشاندهندهی جنبههای تکنیکی و اجتماعی تکنولوژی در کنار یکدیگر باشد صریح میکند. هرگونه صنعتى از صنایع که بندگان فراگیرند تا به دیگران بیاموزند مانند: نویسندگى و حسابدارى و بازرگانى و زرگرى و چرمسازى و ساختمان و بافندگى و لباسشویى و دوزندگى و ساختن گونه های صورتها که مثال جانداران نباشد و گونه های ابزارهاى متفاوت که مردمان بدان نیازمندند و متضمّن سود و پایدار ماندن آنان و مایه رسیدن به تمام نیازمندیهاى ایشان هست ساختن و آموختن و اشتغال بدانها براى خویش یا این که دیگرى حلال می باشد و گرچه از این صنعتها و این ابزارها براى انواعى از فساد و اقسام گناهان (احتمالاً) استعمال شود و کمکى به فسخ بر ضد حق گردد در ساختن و پرداختنش پروایى نباشد.
آخرین مطالب
مقالات مشابه
نظرات کاربرن